Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy bemutassa a Dunamenti Iskola (továbbiakban: „Adatkezelő”) weboldalának (továbbiakban: „Weboldal”) adatkezelési gyakorlatát, és részletes információkat biztosítson a kezelt adatok köréről, az adatkezelési célokról, illetve a jogérvényesítési lehetőségekről.  

Az adatkezelési gyakorlatunkat az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) és az alkalmazandó további adatvédelmi jogszabályokkal összhangban és adatvédelmi hatósági gyakorlatra tekintettel alakítottuk ki.  

 

1. Adatkezelő adatai

Adatkezelő megnevezése: Moskovits Gábor

Székhelye: 2144 Kerepes, Templom utca

E-mail cím: moskovits.gabor@gmail.com

Telefonszám: +36-70-615-5100

 

2. Adatfeldolgozóink

A Weboldal tárhelyszolgáltatójaként adatfeldolgozóként eljár:

Adatfeldolgozó megnevezése: PROWEB Internet Szolgáltató Kft.

Székhelye: 1026 Budapest, Pasaréti út 23/a.

Cégjegyzékszám: 01-09-716719

Adószám: 13059152-2-41

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail cím: info@proweb.hu

Telefonszám: +36 1 354 1685

 

A Weboldal fejlesztését, technikai karbantartását és üzemeltetését adatfeldolgozóként végzi:

Adatkezelő megnevezése: Nitro Communications Kft.

Székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 66.

Cégjegyzékszám: 01-09-944706

Adószám: 22919157-2-41

Nyilvántartó hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

E-mail cím: info@nitro-communications.com

Telefonszám: +36-20-4261-900

 

3. A Weboldal szolgáltatásaival kapcsolatos egyes adatkezelések

Kapcsolatfelvétel

Adatkezelés célja: amennyiben a Weboldalon található elérhetőségeinken megkeresel minket, úgy személyes adataidat a veled való kapcsolattartás céljából kezeljük.

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod.

Személyes adatok amelyeket kezelünk: az általad megadott személyes adatok, így kifejezetten a neved, e-mail címed és telefonszámod, illetve az üzeneted tartalma.  

Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvételtől számított 1 év.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

Hírlevél

Adatkezelés célja: feliratkozásod alapján értesítünk a Dunamenti Iskolával kapcsolatos hírekről

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod.

Személyes adatok amelyeket kezelünk: az általad megadott személyes adatok, így kifejezetten a neved, e-mail címed. Technikai okokból a feliratkozás időpontját, illetve az IP címed is rögzíthetjük.  

Adatkezelés időtartama: a leiratkozásod időpontjáig.  

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

Képzésekre történő jelentkezés

Adatkezelés célja: a Weboldalon keresztül a képzésekre történő jelentkezések adminisztrációja, illetve a képzések szervezése, kapcsolatfelvétel.  

Adatkezelés jogalapja: a hozzájárulásod.

Személyes adatok amelyeket kezelünk: az általad megadott személyes adatok, így kifejezetten a neved, e-mail címed, telefonszámod.  

Adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év.

Adattovábbítás (címzettek): adattovábbításra nem kerül sor.

 

4. Adatkezeléssel kapcsolatos jogaid

A GDPR 15-20. cikkei alapján a személyes adataid vonatkozásában az alábbi jogok illetnek meg:

a) tájékoztatáshoz való jog;

b) hozzáférési jog;

c) helyesbítéshez való jog;

d) törléshez való jog;

e) az adatkezelés korlátozásához való jog;

f) adathordozhatósághoz való jog;

g) tiltakozáshoz való jog.

Jogaidat a fenti elérhetőségeinkre küldött megkeresés útján gyakorolhatod.  

A hozzáférési jog alapján kérhetsz tájékoztatást arra vonatkozóan hogy személyes adataid kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, a személyes adatokhoz hozzáférhetsz, illetve tájékoztatunk az adatkezelés biztonsági feltételeiről is.  

A helyesbítéshez való jogod szerint kérésedre késedelem nélkül javítjuk pontatlan személyes adatait, valamint hiányos adataidat kiegészítjük.  

Törléshez való jog alapján indokolatlan késedelem nélkül töröljük a személyes adataidat az alábbi esetekben:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért gyűjtöttük vagy más módon

kezeljük;

b) ha az adatkezelés alapját képező hozzájárulás visszavonásra kerül, és más jogalap nincs az adatok kezelésére;

c) ha a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

d) jogszabály szerint a személyes adatokat törölnünk kell.

A személyes adatot nem törölhetjük, amennyiben az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Kérésedre a személyes adatok felhasználását az adatkezelés korlátozásához való jogod alapján korlátozzuk, ekkor a személyes adatokat csak meghatározott körben használjuk fel. Az adathordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, az adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban elküldjük neked, illetve ezeket az adatokat kérésedre közvetlenül továbbítjuk egy másik adatkezelő részére.

Amennyiben válaszunkkal vagy intézkedésünkkel a megkereséseddel összefüggésben nem értesz egyet, panasszal fordulhatsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; web: www.naih.hu) vagy bírósághoz fordulhatsz.

 

5. Tájékoztató változása

Amennyiben a Tájékoztató módosítjuk vagy kiegészítjük, a frissített változatot a Weboldalon közzétesszük, ezért kérjük, időről időre látogasson el honlapunkra. Az érdemi változásokról mindig megfelelő részletességgel tájékoztatást nyújtunk.